Assimilatieverlichting

Handhaving norm assimilatieverlichting

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is van plan de ernstige normoverschrijding voor de assimilatieverlichting in de rozenteelt opnieuw voor een langere periode toe te laten. De belangen van de natuur (nachtvlinders, uilen, vleermuizen) en omwonenden (grote lichtoverlast) zijn opnieuw de dupe, waar ze dit al jarenlang zijn. De gemeente vindt het volgende.

“De maatwerkvergunningen zijn per 31 mei 2021 afgelopen. ln de kassen van individuele rozentelers en bij de WUR/ Delphy heeft de branche onderzoek gedaan naar technische en teelttechnische mogelijkheden om te telen binnen de generieke voorschriften van het Activiteitenbesluit. Dat wil zeggen zonder dat er maatwerk voor assímilatiebelichting nodig zou zijn. Recent heeft de branche een presentatie gegeven aan een vertegenwoordiging vanuit de glastuinbouwgemeenten over de uitkomsten van de laatste onderzoeken die zijn afgerond en hun verwachtingen voor de nabije toekomst. Volgens de onderzoekers is het in de rozenteelt op dit moment, met het oog op de gewenste kwaliteit van de rozen, niet mogelijk om aan de generieke voorschriften uit het Activiteitenbesluit te voldoen. Zonder maatwerk is de teelt van hoogwaardige rozen naar de mening van de branche thans niet mogelijk.” De gemeente spreekt verhullend over ‘thans’ en ‘op dit moment’, maar de WUR-onderzoekers spreken óver ‘de nabije toekomst’. Dit laatste zou inhouden dat de illegale normoverschrijding (ook al verhullend ‘maatwerk’ genoemd) in de hele tuinbouwregio en ook landelijk nog jaren gaat duren. De gemeen te heeft al vooroverleg gehad met de Ondernemingsdienst Haaglanden, die de wet op dit punt moet uitvoeren, om druk uit te oefenen om de normoverschrijding weer voor jaren toe te gaan staan. Natuurlijk Delfland pleit daarentegen voor een plan om de totale normoverschrijding in kaart te brengen en alle mogelijke middelen in te zetten om de lichtoverlast terug te dringen bijen een afzienbare tijd. Een ‘carte blanche’ voor normoverschrijding is niet houdbaar.

Onderzoeker uit Wageningen is verbaasd

Natuurlijk Delfland ontving van de secretaris van de KNNV afdeling Wageningen de volgende reactie over de hinder van assimilatieverlichting:

Ik heb 30 jaar onderzoek gedaan in de glastuinbouw vanuit het proefstation Aalsmeer/Naaldwijk. Later gevoegd bij WUR als afdeling van het praktijkonderzoek.

Al in de jaren 1993/94 gekeken naar de mogelijkheden voor afscherming bij verlichte kassen in Onderzoeksafdelingen. Later in 2004/2006 samen met een 3 tal tuinders onderzoek in de praktijk.

Zonder onderzoek werd al de zijafscherming verplicht gesteld omdat dit hinder opleverde voor het verkeer en voor naastliggende tuindersbedrijven. Zijafscherming heeft geen nadelig effect voor de teelt.

Samen met tuinders bleek dat het sluiten van een lichtdicht bovenscherm pas effect had op het kasklimaat als het verder dan 75% werd gesloten. Resultaat in de wetgeving was dat bovenafscherming verplicht werd gesteld in alle nieuw te bouwen kassen omdat daar maar een beperkte investering voor nodig was. Een kier aanhouden in het scherm op warmere nachten (temp > 5oC) zou mogelijk wel kunnen. De lichtuitstoot zou daarmee al tot 25% worden teruggebracht.

Het onderzoeksrapport is openbaar, gepubliceerd door WUR praktijkonderzoek in 2006. Het verbaast mij dus om deze foto te zien van een bedrijf die zelfs geen zijafscherming toe past.