Behoud ransuil

Pleidooi Natuurlijk Delfland voor behoud ransuilnest in De Schoffel

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft namens Gedeputeerde Staten natuurvereniging Natuurlijk Delfland gevraagd om een mening over een aanvraag van de gemeente Rijswijk om een boomsingel te kappen van volwassen coniferen en populieren met daarin het nest van de ransuil en een roestboom van een ransuilkolonie. De boomsingel staat tussen de locatie van de tuinvereniging de Schoffel en de Lange Kleiweg in Pasgeld. Naast het nest en de roestboom gaat door de bouw van 1.110 huizen ook een groot deel van het leefgebied van de ransuil verloren.

Op dit nest leeft al geruime tijd een paartje ransuilen, die jaar op jaar succesvol pullen grootbrengen. In de naastgelegen roestboom overwintert een kolonie ransuilen. In dit bos leven nog veel meer beschermde diersoorten, zoals de bosuil, de watervleermuis, kleine dwergvleermuis, dwergmuis en het konijn. Onlangs is ook een nest van de sperwer hier waargenomen, evenals een waarschijnlijke waarneming van de eikelmuis. Van al die soorten is de ransuil de strengst beschermde. Dat komt door de zogenaamde ‘staat van instandhouding ‘. Dat is een begrip uit de wetgeving, die aanduidt hoe goed of slecht het met een soort gaat. Met de ransuil gaat het heel slecht. In Nederland zijn nog maar tussen 25 en 50 broedparen. De ransuil heeft een ‘zeer ongunstige staat van instandhouding’.  Dat is niet zo best.

De gemeente Rijswijk wil in het bestaande bestemmingsplan Sion/’t Haantje 575 huizen bouwen in Pasgeld West en 110 in Pasgeld Oost. Dat aantal wil de gemeente nu opvoeren naar 1.000 woningen in Pasgeld West. Bijna een verdubbeling. Om die reden moet het bos langs de Lange Kleiweg met daarin de ransuil en de andere dieren verdwijnen.  Woningbouw is belangrijk, maar niet ten koste van alles. Natuurlijk Delfland pleit ervoor om nu juist dit stuk bos langs de Lange Kleiweg te behouden. Natuurlijk Delfland is niet de enige die dat vindt. Tuinvereniging De Schoffel heeft ook bezwaar tegen de flats van tien verdiepingen hoog die de gemeente hier in deze rand wil neerzetten vanwege de schaduwwerking op de tuinen. TNO heeft bezwaar tegen de aantasting van hun ‘plofcirkel’, die precies tot over het bos loopt. Dat geldt ook voor de ‘geurcirkel’ van het Primatencentrum.

Als de gemeente zich houdt aan het bestaande bestemmingsplan van 575 huizen, dan hoeft het bos niet te worden gekapt en kan het een prachtig onderdeel van Pasgeld worden. Dat is het advies dat natuurlijk Delfland aan Gedeputeerde Staten heeft gegeven. Aan de bezwaren van De Schoffel, TNO en Primatencentrum wordt dan ook tegemoet gekomen. Zie de foto van de ransuil in de conifeer op de locatie De Schoffel Lange Kleiweg.