Beroep overschrijding belichtingsnormen

In beroep tegen overschrijding belichtingsnormen

Natuurlijk Delfland gaat in beroep tegen overschrijding belichtingsnormen in Pijnacker-Nootdorp

Natuurlijk Delfland heeft beroep aangetekend bij de Rechtbank Den Haag tegen het besluit op bezwaar maatwerk assimilatiebelichting (zie foto) van het College van B&W van Pijnacker-Nootdorp. De verenigingen maken vooral bezwaar tegen het verlenen over een langdurige periode van meerjarige ontheffingen. Het Activiteitenbesluit is van kracht sinds 2007. De afgelopen 15 jaar is keer op keer ontheffing verleend van de belichtingsnormen in de nanacht en de donkerteperiode. De Omgevingsdienst Haaglanden en de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben het overschrijden van de wettelijke belichtingsnormen tot beleid verheven. Gemeente en ODH zijn tegenstrijdig genoeg zelf ook van mening dat het verlenen van een maatwerkvergunning incidenteel en tijdelijk dient te zijn. Vorig wethouder Kuppeveld had in een eerder beslissing op ons bezwaar in 2018 al besloten dat die keer de laatste maatwerkvergunning de laatste zou zijn.

Dit beroep wordt ondersteund door de Vereniging van Natuur- en Milieubescherming Pijnacker, de vereniging Vogelwacht Delft e.o. en de Bewonersvereniging Delfgauw,

Mens en milieu

De gemeente en ODH hebben geen enkel onderzoek verricht naar de effecten voor mens en milieu. De overvloedige kassenverlichting heeft significante gevolgen voor mens en milieu. De gezondheidseffecten op mensen zijn gedocumenteerd in vele rapporten. Voor de effecten op vleermuizen fauna wordt in het beroep verwezen naar een onderzoek van Bureau VanderHelm, 2018 waaruit blijkt dat het kassengebied voor vleermuizen een vrijwel geheel witte vlek is (zie kaart kassengebied Pijnacker/Delfgauw). Dit geldt evenzeer voor andere dieren van de schemering zoals nachtvlinder en uilen. Groot probleem is ook dat de lichthinder in het natuurgebied van de Zuidpolder de ontwikkeling van een weidevogelkerngebied beïnvloed. De provincie en Staatsbosbeheer zijn hier nu in aan het investeren. Natuurlijk Delfland vraagt aan de rechter vernietiging van de maatwerkbesluiten, maar staat open voor bemiddeling. Minnelijk overleg is aangeboden aan wethouder Hanneke van de Gevel, wiens partij Eerlijk Alternatief zich eerder heeft uitgesproken als tegenstander van de maatwerkvergunningen.

Kaart voorkomen gewone dwergvleermuis tuinbouwgebied Pijnacker/Delfgauw

Voorkomen gewone dwergvleermuis

Overzichtskaart tuinbouwlocatie Pijnacker/Delfgauw[1]. Elke groene stip is een waargenomen gewone dwergvleermuis (bron: NDFF). De locatie van VandenBerg Roses ligt vlak onder het woord ‘Delfgauw’, Direct ten zuiden daarvan ligt het compensatienatuurgebied de Groene Keizer van Staatsbosbeheer,  de weilanden van de Zuidpolder met natuurbestemming, waar de provincie een weidevogelkerngebied wil vestigen. Goed te zien is dat in het kassengebied vrijwel geen gewone dwergvleermuizen, de meest voorkomende vleermuis, te vinden is. De kassengebieden zijn een vrijwel dode biotoop.


[1] Bureau VanderHelm, Rapport Soortgericht onderzoek naar vleermuizen Lepelaarsplas te Pijnacker-Nootdorp, november 2018