Geothermie

Aardwarmteprojecten moeten maatschappelijk belang dienen

Projecten voor geothermie schieten aan alle kanten de grond uit. Het lijkt wel een bonanza. Natuurlijk staat Natuurlijk Delfland positief ten opzichte van de doelstelling van geothermie als alternatief voor fossiele energiebronnen. Maar met het Groningse aardgas hebben we gezien hoe een oogkleppenvisie vanuit louter particulier economisch belang de maatschappij met forse kosten kan opzadelen. Op 5 mei stond er in het AD een uitstekend artikel over de kritiek van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op een dergelijk project van de firma Wayland. De gemeente was eerder al opgeroepen om een kritisch geluid te laten horen door de Initiatiefgroep Verantwoord Geothermie Pijnacker-Nootdorp, waaraan ook Natuurlijk Delfland deelneemt. Zie website Bewonersvereniging Delfgauw https://bewonersverenigingdelfgauw.nl/

De kritiek van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op de booraanvraag die bij het ministerie van Economische Zaken als bevoegd gezag in mijnbouwzaken ligt is niet mals. De gemeente noemt het gevaar voor aardbevingen, voor drinkwatervervuiling en voor schade aan natuur en milieu. Over het effect op bodemdaling wordt gezegd dat dit miniem zal zijn. Hier is Natuurlijk Delfland niet van overtuigd. In die zin dat er naast de aanvraag van Wayland al een aantal geothermieprojecten lopen, zoals die van Duyvestijn en Ammerlaan en nog meer nieuwe aanvragen op weg zijn. Daarin wordt gerekend op een geschatte daling per project van 6 mm. Maar wat is het effect van alle gestapelde bodemdalingen op bijvoorbeeld het maaiveld in de Zuidpolder van Delfgauw? Dat moet weer gecompenseerd worden door een daling van het polderpeil om het weiland voor de boeren werkbaar te houden. Of boeren en het Hoogheemraadschap moeten kostbare maatregelen treffen om die maaivelddalingen tegen te gaan. Maaivelddaling leidt eveneens tot minder ruimte voor waterberging en verlaging van het waterpeil leidt tot oxidatie van het veen, een van de bronnen van stikstofdepositie.

Natuurlijk Delfland is van mening dat de geothermie-projecten een maatschappelijk doel moeten dienen. Alle kleinere ondernemingen die aan geothermie willen beginnen, hoe goed bedoeld ook, missen de financiële draagkracht en gezien de beoogde looptijden het uithoudingsvermogen om de beoogde maatschappelijke doelen te kunnen realiseren. Het initiatief moet genomen worden door de Rijksoverheid, die de lokale gemeenschappen moet beschermen tegen de door de gemeente Pijnacker-Nootdorp en ons genoemde risico’s.