Gierbemesting duinvallei Watergat

Op 24 augustus heeft Natuurlijk Delfland mede namens de bewonersgroep Monster Noord een overtreding gemeld van de Wet natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland met het verzoek handhavend op te treden.

In Duinvallei Watergat heeft een bemesting met natte gier plaatsgevonden, dit ter hoogte van de Rijnweg in Monster. Naast duinvallei Watergat ligt het Natura 2000-gebied Solleveld met kwetsbare witte duinen, die toch al belast worden met een depositie van tweemaal de toegestane Kritische Depositie Waarde. In de huidige situatie mag er volgens de Wet natuurbescherming geen stikstof extra in de stikstof groter dan 0,00 mol/ha/jr in het direct in Solleveld neerslaan aan de Duinvallei Watergat grenzende Natura2000-gebied Solleveld met kwetsbare witte duin.

Naar onze  mening heeft dit type intensieve bemesting (het gaat om een voormalige glastuinbouwlocatie) en grondgebruik hier nog nooit eerder plaatsgevonden.

Aangezien het hier geen activiteit betreft met een buitengewoon groot openbaar belang is ons inziens is hiervoor ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.