Hoog water in Pasgeld

Water staat in Pasgeld tot aan de lippen

Natuurlijk Delfland en Natuur & Milieufederatie Zuid-Holland wijzen op het feit, dat in Rijswijk nog voldoende ruimte is om woningen te bouwen. Bijvoorbeeld in het structureel vrijwel leegstaande, van een goede infrastructuur voorziene bedrijventerrein Plaspoelpolder. Toch kiest de gemeente ervoor om eerst het laatste aaneengesloten groen te verstenen met het equivalent van méér dan 2,5 miljoen te wippen tegels. Een, in het licht van klimaatverandering, uiterst risicovolle keuze, die maar ten dele wordt opgevangen door het extra opofferen van schaars groen voor grote waterpartijen.

Hiermee draagt Rijswijk water naar de zee!

In januari werden Rijswijk en omgeving geteisterd door langdurige en hevige regenval. Grote plassen, beschadigde funderingen, aangetaste vloeren en ondergestroomde kelders, kruipruimtes en schuren waren het gevolg. De gemeente Rijswijk plaatste een kleine annonce in Groot Rijswijk met de mededeling dat ze gedupeerden hier “helaas niet mee kan helpen”. De gemeente hoeft alleen “in te grijpen als er in de openbare ruimte, door een te hoge grondwaterstand overlast ontstaat. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het oplossen van wateroverlast op hun terrein”.

Laten we hopen dat Rijswijk tijdig in gaat zien, dat niet bouwen in delen die daar ongeschikt voor zijn, oneindig veel wijzer is dan straks, als de schade werkelijk niet meer te overzien is, opnieuw een dergelijke advertentie te moeten plaatsen.

Onlangs luidde de Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland, Piet-Hein Daverveldt de noodklok. De gevolgen van een ‘Limburgbui’ zijn groot: “zo’n bui zal ook hier veel overlast en schade aan woningen, bedrijven en wegen veroorzaken. Deze grote impact wordt mede veroorzaakt doordat zoveel oppervlak verhard is. Hierdoor kan overtollig regenwater niet makkelijk in de bodem wegzakken en moet het worden afgevoerd.”

Een onderzoek, uitgevoerd door het gezaghebbende technologisch instituut Deltares, laat zien dat de regio Delfland niet goed is voorbereid op extreme neerslaggebeurtenissen.

De waterbergingseis van de waterschappen zal flink omhoog moeten. Deze norm, nu 325 m3 (huizen) of 500 m3 (bedrijfsterreinen) per hectare, is door Dijkgraaf Rogier van der Sande van Waterschap Rijnland per direct opgehoogd naar 900 m3. Dit zal ook in Delfland moeten gebeuren. De omstandigheden voor de bouw van woningen in lage polders zijn in hier immers hetzelfde

Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet voor een veilige toekomst. Helaas wordt dat nog lang niet altijd gedaan. Zoals bijvoorbeeld in Rijswijk. Daar zijn plannen om het absurde hoge aantal van 1110 woningen te bouwen in, nu nog open en groen, weide- en moerasgebied. Dit laagste gebied van Rijswijk, Pasgeld, ook wel de “drassige Driehoek”, een poldertje ingeklemd tussen de Vliet, de Zweth en de Kerstanjewetering, zal de komende jaren worden versteend met wegen en huizen. Pasgeld kan gezien worden als de uiterwaarden van Rijswijk. Nu al functioneert het watersysteem niet en kan Ingenieursbureau Arcadis, dat vooronderzoek doet naar het Waterhuishoudkundigplan, de bestaande wateroverlast niet verklaren. Nu al grenst Pasgeld aan de wijk met (door de wethouder zelf zo genoemd), “de meeste tegels van heel Rijswijk”: Rijswijk Buiten. Een wijk die wordt aangeprezen als “de duurzaamste wijk van Nederland”, maar waar uit alle macht gepoogd wordt om de bewoners mee te krijgen hun “tegels te wippen” tijdens het NK Tegelwippen.

Desondanks stelt de huidige wethouder, Van der Laar, dat woningbouw in Pasgeld zal leiden tot een toekomstvaster watersysteem en vermindering van de wateroverlast. Hoe dit moet is echter onduidelijk.