Beroep Watergat

Rechtszaak in het kort

De gemeente Westland wil een strook grond tussen de Geesterwijk in Monster en de Slaperdijk bebouwen. De provincie heeft daar inmiddels toestemming voor gegeven met de argumentatie dat het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen tussen de Slapersdijk en de zee daar geen last van zal ondervinden. Het gaat daarbij met name om de stikstofdepositie in het gebied. Er was op deze strook grond tuinbouw en het stoppen van de stookinstallaties geeft stikstofruimte evenals de door de regering ingestelde snelheidsbeperking van 130 naar 100 km/uur.

Samen met de bewoners in de omgeving is Natuurlijk Delfland een rechtszaak begonnen, omdat wij het niet eens zijn met de uitgangspunten van de vergunningverlening en de berekening van de stikstofdepositie. Wij worden bijgestaan door mr. Valentijn Wösten die een beroep op het vergunningbesluit heeft geformuleerd. Hieronder wordt dat in het kort uitgelegd.

Het stoppen van de tuinbouw met zijn verwarmingsketels wordt als een positieve bijdrage aan de instandhouding van het naastliggende natuurgebied gezien. Maar, heel ongebruikelijk, waren de kassen in dit gebied niet gestookt en is er dus geen reductie op dat terrein. Bovendien is de tuinbouw al definitief en onherroepelijk gestopt en het is goed gebruik om alleen de actuele situatie bij een vergunningverlening te betrekken.

De invloed van een project op een Natura 2000-gebied in de omgeving moet volgens de wet in detail worden bekeken. Dat houdt om te beginnen in dat een landelijke maatregel, zoals de vermindering van de maximum snelheid op de snelwegen van 130 naar 100 km/uur, niet automatisch leidt tot ruimte om te bouwen op elke willekeurige plek in Nederland. Dat moet per keer worden bekeken. Er zijn al gevallen bekend dat het juist verkeerd uitpakt.

Om in detail de stikstofdepositie in het Watergat te berekenen hanteert de overheid gegevens uit het Stikstof Register. Helaas is niet bekend hoe dit register precies wordt gevuld en daartoe wordt nadere informatie opgevraagd aan de minister van LNV. We hebben wel op voorhand een aantal zaken genoemd die in de onderliggende rekenmodellen moeten zijn opgenomen om het register relevant te kunnen verklaren:

  • Volgens de wet is de peildatum voor de toestand in een Natura 2000-gebied de datum van vaststelling en die is hier 7 dec 2004 toen 120 km/uur de limiet was. De reductie van 130 naar 100 km/uur is zeer recent en moet voor de berekening aan het Watergat dus teruggebracht worden tot 120 naar 100.
  • Volgens de modellen heeft een reductie van de snelheid op snelwegen een merkbaar effect op de stikstofdepositie tot op 5 km afstand. Alle snelwegen in de buurt liggen op een grotere afstand dan 5 km.
  • In zijn algemeenheid zitten er hiaten in de eerste beschrijving van Natura-2000-gebieden ten opzichte van de vereisten volgens de Europese wetgeving. De beschrijving en de contouren van de habitattypen moet dus worden aangepast voor je een goede berekening kunt doen. Bovendien is er gerede twijfel of de beschrijving van Solleveld & Kapittelduinen in de rekenmodellen wel volgens de voorschriften is. Dat was bij andere gebieden al bewezen niet zo.
  • De depositie van stikstof in Solleveld & Kapittelduinen is nu al veel groter dan voor een goede instandhouding van het gebied toelaatbaar is. Dat houdt in dat eigenlijk alle reductie van de stikstofdepositie ten gunste moet komen van het gebied en dat er dus geen ruimte is om ook aan andere zaken wat toe te delen.

Het beroep van mr. Wösten bevat natuurlijk veel meer detail en verwijzingen naar wetsteksten, jurisprudentie en onderzoekingen naar de rekenmodellen voor stikstofdepositie. De rechtszaak zal waarschijnlijk eind dit jaar, begin volgend jaar dienen.

Voor de volledige tekst, zie:

Ons toekomstbeeld voor het Watergat

Op 1 september hebben de Bewonersgroep Monster Noord en Natuurlijk Delfland / Westland een ontwerp aangeboden aan Alex Ouwehand, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. In dit ontwerp van wetenschappelijk illustrator Hanna Haring laten zij hun ideeën zien hoe Duinvallei Watergat ingericht zou moeten worden. Het motto is Groen Hart voor Watergat. De actie vond plaats aan de Rijnweg in Monster.

Met de afbeelding wordt de toekomst van de Duinvallei Watergat in beeld gebracht. Naast een paddenpoel voor de rugstreeppadden en enkele duintjes zijn er ook karakteristieke soorten afgebeeld als kiekendief, lepelaar, roodborsttapuit en konijn.

Een van de eerste maatregelen zou moeten zijn om de afvoer van hemelwater en kwelwater te stoppen zodat er een plasdrassituatie ontstaan, ogenblikkelijk zullen steltlopers als kluut, steltkluut, witgatje, kievit komen foerageren.

Alex Ouwekerk vertelde dat er een brede coalitie is om de Duinvallei Watergat op te nemen in de plannen om het Nationaalpark Hollands Duin te versterken. Ook het onderzoek van de Universiteit van Wageningen over de sterkere stikstofneerslag onderstreept het belang om de Duinvallei als buffer te laten dienen.

Tijdens de bijeenkomst aan de Rijnweg in Monster vertelden bewoners over de geschiedenis van het gebied. Een bewoner had bij de voormalige tuinder gewerkt die in koude kassen radijszaad kweekte voor Rijk Zwaan in De Lier.  Peter Duijsens van Westland Verstandig vertelde over het bestemmingsplan. Als de rechter de stikstofparagraaf afwijst dan ontstaat een nieuwe situatie.

Soet Huijbregts van het Nationaal Park Hollands Duin zag in Duinvallei Watergat een versterking van het Nationaal Park. Zij vond dat de Westlanders trots moesten zijn op zo’n prachtig potentieel natuurgebied. Iris Scheffers sprak zich uit voor het betrekken van leerlingen van de basisscholen. Vraag ze naar hun ideeën voor de Duinvallei Watergat. Ook gast een van de omwonenden een lied maken.

Dus al met al was het een zeer vruchtbare bijeenkomst waar de nodige samenwerkingen werden gesmeed die een vervolg zullen krijgen.

Al een aantal jaren spannen Bewonersgroep Monster Noord en Natuurlijk Delfland / Westland zich in om Duinvallei Watergat aan de natuur terug te geven.

Dit om Zuid-Holland en Westland meer biodiversiteit te geven. Want zowel Zuid-Holland als provincie als Westland als gemeente hebben de minste natuur. Watergat is een gebied dat zeer grote potenties heeft om veel grotere natuurwaarden te ontwikkelen. Het kan een bufferzone zijn voor het naastgelegen Solleveld als Natura2000-gebied dat voor de bewoners een bron van inspiratie is voor de natuur.

Wegvangoperatie rugstreeppad Duinvallei Watergat weggegooid geld

Bewonersorganisatie Monster-Noord heeft in een brief aan de gemeenteraad van Westland de wegvangoperatie van de rugstreeppad in Duinvallei Watergat weggegooid geld genoemd. Projectontwikkelaar OBWZ, waar de gemeente voor de helft in deelneemt, had een ontheffing voor het wegvangen van de beschermde amfibiesoort gekregen van de provincie via Omgevingsdienst Zuid-Holland (ODH). Dat leidde tot een kostbare wegvangoperatie  waarna de graslanden zijn afgeschermd voor de pad. In opdracht van de gemeente is er nu echter met flink wat geweld gemaaid, waarbij de plastic schermen zijn platgereden. De rugstreeppad die in de percelen rond Watergat al weer hoorbaar was, heeft nu weer toegang. Operatie mislukt, de instandhouding van de rugstreeppad nodeloos in gevaar gebracht en een hoop geld weggegooid. Natuurlijk Delfland ondersteunt de brief. Eerder had Natuurlijk Delfland er bij de ODH op aangedrongen om de ingangsdatum van de ontheffing te koppelen aan de ingangsdatum van de omgevingsvergunning. Daarmee wordt deze nodeloze verkwisting van natuur en geld voorkomen. Voor de volledige tekst van de brief aan de gemeente Westland zie: