Ontwerp Pasgeld West

Vaststelling door raad van ontwerp Pasgeld West is juridisch nog niet mogelijk

In een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad van de gemeente Rijswijk maakt natuurorganisatie Natuurlijk Delfland duidelijk dat de geplande vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan Pasgeld West in de raad van donderdag 21 september te vroeg is.

Er zijn tenminste zes natuur- en milieuaspecten van juridische aard die vaststelling nog niet mogelijk maken.

Planregels

Uit een uitgevoerde natuurtoets door Bureau VanderHelm en de TAUW-rapportages blijkt dat er effecten optreden op strikt beschermde natuurwaarden met name de ransuil die in aantallen in Zuid-Holland sterk achteruit gaat. Voor het bestemmingsplan is daarom in de eerste plaats een ontheffing nodig op grond van de Wet natuurbescherming. De planregels vereisen dat er geen overtreding van de Wet natuurbescherming zich zal voordoen. In het bestemmingsplan ontbreekt op dit punt deze planregel, terwijl die opvallend genoeg wel wordt genoemd bij de eventuele latere aanleg van een spoorstation.

Onzekerheid over verkrijging ontheffing Wet natuurbescherming ransuil

De door de gemeente aangevoerde gronden voor de gevraagde ontheffing hebben nog nooit eerder geleid tot het verlenen van die ontheffing. De gemeente hanteert een zeer risicovolle cirkelredenering die zegt dat voor de compensatie van de te verwijderen natuurwaarden (ransuilen en watervleermuizen) zij kosten moet maken die moeten worden opgebracht door woningbouw. Een nog nooit eerder gebruikte uitleg van de Wet natuurbescherming. Daarom staat geenszins vast dat de provincie Zuid-Holland de ontheffing Wnb zal verlenen, dan wel dat in beroep Rechtbank Den Haag en/of Raad van State deze uitleg zullen volgen.

Raad van State jurisprudentie

Jurisprudentie van de Raad van State laat verder zien dat voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan de ontheffing Wet natuurbescherming dient te zijn verleend. Bureau VanderHelm en KNNV afdeling Natuurlijk Delfland hebben dit laten weten in hun rapportages. De gemeente kan later niet aanvoeren hier niet op gewezen te zijn.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RON)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RON) volgt de jurisprudentie van de Raad van State. Zij adviseert het bestemmingsplan pas vast te stellen na het afgeven van de ontheffing.

Beroepsprocedure

De beroepsprocedure bij de Rechtbank Den Haag vergt een sluitend geheel van besluiten inclusief een ontheffing Wnb, waartegen door belanghebbenden beroep moet kunnen worden aangetekend. Indien één of meerdere onderdelen van de besluitvorming ontbreekt, in dit geval de ontheffing Wet natuurbescherming, dan vormt dit een belemmering bij het aantekenen van het beroep waardoor nodeloos tijdverlies optreedt.

MER-plicht

Het College zegt in het bestemmingsplan dat het plan niet mer-plichtig is. In 2011 zegt de Commissie van de MER hierover dat voor het nog op te stellen bestemmingsplan TNO/Pasgeld een actualisatie van de MER nodig is. Het College gaat voorbij aan deze bepaling van de Commissie voor de MER. Het College doet net alsof de bouw van 1000 woningen in West en de voorgenomen bouw van 836 woningen op de TNO-locatie ontwikkeling los gezien kunnen worden van de in 2011 ingezette van geheel Rijswijk Zuid. Dat is een onjuiste voorstelling van zaken. Uit de tekst van de Commissie blijkt duidelijk dat ook het nog op te stellen bestemmingsplan Pasgeld een onderdeel vormde en vormt van het gehele programma Rijswijk Zuid. In het bestemmingsplan wordt weliswaar wel besloten tot een vormvrije m.e.r.-beoordeling o.g.v. art. 2 lid 5 Besluit m.e.r. Maar een dergelijke zich grotendeels tot de binnenplanse effecten beperkende vormvrije beoordeling staat echter niet in verhouding met een door de Commissie aanbevolen actualisatie van de MER, waarbij heel Rijswijk Zuid, de ontwikkelingen op de DSM Campus, de voorgenomen ontwikkeling van de TNO-locatie en de omvangrijke bouwactiviteiten in Rijswijk Noord en de congestie op de A4 en het op niet-afzienbare termijn realiseren van voldoende openbaar vervoer wordt meegewogen.

Volgens Natuurlijk Delfland staan de genoemde zes juridische aspecten de vaststelling op dit moment van het ontwerp Pasgeld West in de weg.