Gierzwaluwen in Westland

Bij Natuurlijk Delfland / Natuurlijk Westland is het rapport Telling van nestplaatsen van gierzwaluwen in de gemeente Westland 2023 uitgekomen.

Dit is het derde rapport, het eerste verscheen in 2021.

Belangstellenden die het rapport willen ontvangen? Stuur een bericht aan natuurlijkwestland@knnv.nl

Dit jaar is er door zes personen in alle dorpskernen van de gemeente Westland gezocht naar nest- en verblijfplaatsen van gierzwaluwen. Het exacte aantal uren dat er door de tellers is besteed aan het zoeken is lastig vast te stellen maar het aantal gevonden invliegopeningen en nestplaatsen is gestegen van 189 in 2022 naar 343 in 2023. Een resultaat waar we aan het begin van het seizoen alleen maar van konden dromen. Het gevonden aantal betekent niet dat er meer gierzwaluwen nestelden dan vorig jaar. Door betere inschattingen te maken van potentieel gunstige locaties en meer uren te besteden aan het zoeken hebben we er eenvoudigweg meer kunnen vinden. Het valt op dat de hotspots in ’s-Gravenzande veel groter zijn dan tot nu toe bekend was. In De Lier en Wateringen werden er geheel nieuwe populaties op nog onbekende locaties aangetroffen. Dit heeft geleid tot het mooie resultaat van dit jaar.

Wij hopen dat dit rapport een aanzet zal geven tot een dialoog tussen de partijen die betrokken zijn bij woningontwerp, woningbouw, renovatie en isolatie. Naast de betrokken partijen willen we ook bij de gemeente Westland bepleiten dat er na invoering van de nieuwe Omgevingswet bij het opstellen van de omgevingsvisie, omgevingsplannen en soortenmanagementplannen ruimte wordt vrij gemaakt voor gierzwaluwen, andere dakbroedende vogelsoorten en vleermuizen.