Natuurbescherming actie

Delfland is heel dicht bevolkt en de druk op de natuur is enorm. Dat geldt voor natuur van Europees belang, zoals de duinstreek die Natura 2000-gebied is, maar het geldt net zo goed voor het doorsnee groen in de steden en de dorpen. Natuurlijk Delfland voert regelmatig actie om parken en andere groene zones te beschermen.

Pro-actie

We voeren actie als dat nodig is, maar we proberen het zoveel mogelijk te voorkomen door op tijd mee te praten bij nieuwe ontwikkelingen. Zo praten we mee over het inpassen van het tracé van het Warmtenet dat van de Maasvlakte via Delft naar Den Haag wordt aangelegd. Waar mogelijk moet de natuur er beter van worden tijdens de herinrichting na het ingraven van de leiding en de bouw van de pompstations en andere hulpgebouwen.

Er wordt ook veel gevraagd van burgers in het algemeen en Natuurlijk Delfland in het bijzonder bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet. In Pijnacker-Nootdorp hebben wij onze eerste bijdrage gegeven.

Watergat

Het Watergat is een strook groen in Monster tussen de Geesterwijk en het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Wij werken samen met een bewonersgroep en stellen voor: maak van de duinvallei Watergat een bufferzone voor het Nationaal Park Hollandse Duinen. Lees meer


Scholenschuif

In de Tanthof in Delft was het plan opgevat om drie scholen samen te voegen en voor de nieuwbouw het Abtswoudse Park op te offeren. Na een grote actie was dat van de baan, maar werd door de gemeente gekeken naar de waterspeeltuin, kinderboerderij en kindertuin langs Abtswoude. Ook dat voornemen stuitte op grote weerstand en viel af. Nu is gekozen om één nieuwe openbare basisschool te bouwen op de bestaande schoollokatie in Tanthof Oost (Fuutlaan) en de één nieuwe  katholieke en één  nieuwe christelijke school op de huidige locatie in West (Bikolaan). Aan de ontwerpen wordt nu gewerkt.

Illegale bouw bij Lepelaarplas

De Lepelaarplas is een noodberging van het Hoogheemraadschap van Delfland in Pijnacker en is natuurvriendelijk in gericht. Een buurman is nu vooruitlopend op een eventuele vergunning bezig vlak naast de plas een kas te plaatsen. Wij hebben de gemeente gevraagd om de bouw stil te leggen. Samen met de Vereniging Natuur- en Milieubescherming Pijnacker hebben wij een bezwaar ingediend tegen het plan om tot aan de plas vol te bouwen. Lees meer (nog toe te voegen)

Assimilatie-belichting

De glastuinbouw gebruikt op grote schaal assimilatieverlichting om de teelt sneller te laten groeien. In de avond en de nacht zijn de wolken boven het kassengebied hel verlicht door de uitstraling. Dit heeft negatieve invloed op het dag- en nachtritme van mens, plant en dier. De Rijksoverheid heeft eisen gesteld aan de uitstraling van kassen, lees meer. Maar de normering wordt op grote schaal overtreden.